Elektronik Ortamda Geç Verilen Beyannameler İçin Kesilen Cezalara Karşı Dava Açılması

Elektronik Ortamda Geç Verilen Beyannameler İçin Kesilen Cezalara Karşı Dava Açılması

ELEKTRONİK ORTAMDA GEÇ VERİLEN BEYANNAMELER İÇİN KESİLEN CEZALARA KARŞI DAVA AÇILMASI
 
Değerli üyemiz;
 
Bilindiği üzere elektronik ortamda geç verilen beyannamelerle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinde yer alan "Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer." hükmü doğrultusunda elektronik ortamda geç verilen beyannamelerle ilgili olarak sistem tarafından aynı kanunun 352 ve mükerrer 355 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir.
 
Konu Maliye Bakanlığı’na iletilmiş olmasına rağmen bugüne kadar maalesef sorun çözümlenememiştir.
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’nci maddesi bu maddeye göre cezai hükümlerin uygulanması için; ”…... bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.” hükmünü taşımaktadır.
 
Beyannamenin geç verilmesi nedeniyle tek bir fiil için Vergi Usul Kanunu’nun 352 ve mükerrer 355 maddelerine istinaden iki ayrı ceza uygulanmasının yasa ruhuna aykırı olduğu kanaatindeyiz.
 
Ceza uygulaması ile karşılaşan üyelerimiz ceza ihbarnamesinin alındığı tarihten itibaren (E-Beyannamenin verildiği tarih) Vergi Usul Kanunu'nun 376’ncı maddesine göre indirim talep etmeyerek 30 gün içinde dava açabilirler. Dava Dilekçesi Örneği
 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
 
Necmi TUNCA
Başkan

Haberin kaynağı : http://www.bolu.smmmo.org.tr
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası