Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar İle Mesleği Fiilen İcra Etmeyenlerin, Odaya Giriş ve Yıllık Üyelik Aidatları Hakkında Genelge 2008-7

 

Ankara, 21.08.2008

Sayı    : 2008/007521

Konu  :

 

 

 GENELGE 2008 / 7

                                           

Y.M.M VE S.M.M.M ODASI BAŞKANLIKLARI’NA

Bilindiği gibi, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 Sayılı Kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 8. maddesi ile 3568 sayılı Kanunun 16. maddesinin sonuna “Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Oda’ya giriş ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öder” şeklinde bir fıkra eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen hükmün uygulanmasında meydana gelen tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür:

3568 sayılı Yasanın 16. maddesinin son fıkrası uyarınca;

  • Mesleki ruhsatı haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile, meslek kütüğüne kayıtlı olup, hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli ödeyeceklerdir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette  bulunmadığını iddia edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadırlar.
  • 26.07.2008 tarihinden önceki aidat borçları için Kanunun değişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.
  • Çalışanlar listesine kayıtlı olmasalar dahi, işletmelerde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini devam ettiren meslek mensupları Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadırlar.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Mehmet TİMUR

Genel Başkan

 

 


Haberin kaynağı : http://www.bolu.smmmo.org.tr
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası