-

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası   

Menü
 
Takvim
« Ağu Eylül
Pz Sl Çs Cm Ct Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tarihte 25 Eylül günü 0 olay var, Detaylar..
 
Google'da Ara
..Buraya Yaz..
 
Döviz Kuru
Alış
1 EUR : 5.5179 YTL
1 USD : 6.2287 YTL
Satış
1 EUR : 5.5544 YTL
1 USD : 6.2399 YTL
 
Site sayacı
Bugün : 39
Dün : 22
Toplam : 239199
Sayfa izlenimi aldık..
 

Gümrük İşlemlerine İlişkin 61 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.
  Haberler || Mevzuat
   Gümrük İşlemlerine İlişkin 61 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

Gümrük İşlemlerine İlişkin 61 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

                Gümrük Müsteşarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 61)
 
Resmi Gazete Sayısı
26837
Resmi Gazete Tarihi
04.04.2008
            
              Amaç ve kapsam
              MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 204 üncü ve Gümrük Yönetmeliği’nin 651 inci maddesi gereğince BİLGE sistemi çerçevesinde gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde teminat alınması gereken birden fazla işlem için götürü teminat uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
            
              Götürü teminat
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğdeki şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, gümrük rejimleri gereğince teminata bağlanması gereken tüm kamu alacaklarını kapsayacak şekilde tek bir götürü teminat verilebilir.
             (2) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithaliyle ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, gümrük işlemlerine ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.
             (3) Götürü teminat sisteminin uygulandığı durumda, teminat tutarından düşüm yapılmak suretiyle takibat yapılmaz.
             (4) Götürü teminat sisteminden, yalnızca A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olan yükümlüler yararlanabilir.
             (5) Götürü teminat için nakit veya bankalar tarafından süresiz olarak verilen teminat mektubu kullanılır.
            
              İlk başvuruda aranacak belgeler
             MADDE 3 – (1) Götürü teminat sisteminden yararlanmak isteyen yükümlüler tarafından aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Gümrük Müsteşarlığına müracaat edilir.
             a) Hangi yükümlülükler için götürü teminat sisteminden yararlanılmak istenildiğine dair, vergi numarasının da belirtildiği ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin bir örneğinin eklendiği dilekçe.
             b) Örneği EK-1’de bulunan ve teminat mektubu tarihinin 3 ay öncesinden geriye doğru bir yıllık döneme ait teminat konusu rejim beyannamelerine ait bilgilerin yer aldığı teminat konusu toplam değeri gösterir tablo. (Örneğin teminat mektubu 1/12/2007 tarihli ise tablo 1/9/2006-1/9/2007 dönemine ait teminatlı işlemleri içerecektir.) Tablo CD’ye kayıtlı olarak ibraz edilecek ve teminat konusu toplam değer dilekçede belirtilecektir.
             c) Götürü teminat olarak kabul edilecek değerde EK-2’de bulunan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu.
             d) Götürü teminat kapsamında, dilekçede belirtilmesi kaydıyla Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların ithalatı yapılacak ise herhangi bir vergi borcu olmadığını gösterir belge.
             (2) Başvuru sahibi, bu maddede geçen diğer belgeleri ibraz etmiş olmak kaydıyla, teminat olarak verilmesi gereken tutarın bildirilmesini isteyerek bildirilen tutara uygun teminat ibraz edebilir.
            
             Teminatların süresi ve miktarı
             MADDE 4 – (1) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek banka teminat mektubu süresiz olmalıdır.
             (2) Gümrük Müsteşarlığı adına düzenlenen teminat mektupları Müsteşarlığa ibraz edilir ve Müsteşarlıkça Ankara Gümrük Muhasebe Birimine gönderilir. Teminat mektuplarına ilişkin alındı belgeleri Ankara Gümrük Muhasebe Birimince ilgili yükümlülere verilir.
             (3) Götürü teminat tutarı, yıllık olarak Müsteşarlıkça belirlenir.
             (4) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminat tutarı teminat mektubu tarihinin 3 ay öncesinden geriye doğru bir yıllık döneme ait teminat konusu toplam değerin %10’udur.
             (5) Ancak; teminat mektubu,
             a) Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içermesi halinde 250.000 AVRO’dan, dahilde işleme rejimi dışındaki gümrük işlemlerini kapsaması halinde ise 75.000 AVRO’ dan az olamaz.
             b) Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 10 milyon AVRO’ya kadar; bunun dışında her durumda 2 milyon AVRO’ya kadar verilebilir.
             (6) Teminat, yukarıda yer alan miktarları karşılayacak şekilde Yeni Türk Lirası olarak da verilebilir.
             (7) AVRO cinsinden teminat mektubu verilmesi halinde, teminat olarak verilmesi gereken tutarı karşılayıp karşılamadığı, teminat mektubunun düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplama yapılarak belirlenir.
            
             Güncelleme başvurusu
             MADDE 5 – (1) Götürü teminat sisteminden yararlanan yükümlülerin, mevcut teminatının yeterli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, teminat mektubu tarihi itibariyle her bir yıllık süresinin bitiminden 1 ay önce 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tablo ile Gümrük Müsteşarlığına, Müsteşarlık genel evrak kaydına girecek şekilde müracaat edilir.
             (2) Mevcut teminat tutarının 4 üncü maddeye göre verilmesi gereken teminat tutarını karşılamaması halinde, eksik kalan tutar için ek bir teminat mektubu verilebileceği gibi, yeni bir teminat mektubuyla da değiştirilebilir.
             (3) Bir yıllık sürenin başlangıç tarihinin tespitinde teminat mektubunun düzenlendiği tarih esas alınır.
             (4) YTL olarak verilmiş olan teminatların 4 üncü maddede belirtilen AVRO cinsi değerleri karşılayıp karşılamadığı, güncelleme başvurusunun Müsteşarlık kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplama yapılarak belirlenir.
             (5) AVRO türünden üst limitte teminat verilmesi halinde, teminatın her iki yıllık süresinin bitiminden 1 ay önce iki yıllık döneme ait teminat konusu rejim beyannamelerine ait bilgileri içeren 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tablo ile iki yılda bir güncelleme başvurusunda bulunulur.
            
              Bildirim
             MADDE 6 – (1) Götürü teminat sisteminden yararlanma başvurusunun kabulü halinde, gerekli bilgiler Gümrük Müsteşarlığınca BİLGE Sistemine tanıtılır ve yükümlüsü ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirilir.
            
             Sistemin işleyişi
             MADDE 7 – (1) Götürü teminat sisteminden yararlanmak isteyen yükümlü, beyannamenin veya özet beyanın tescili aşamasında teminat tutarı ile birlikte teminat türünü de "Götürü Teminat" olarak belirler ve sorumlu, taşıyıcı veya alıcıya ilişkin kullanılabilir teminat bilgileri vergi numarasına bağlı olarak ekrana gelir.
             (2) Götürü teminatın vergi numarasına bağlı olarak kullanılması esas olup bir firmanın götürü teminatının çeşitli şekillerde (mutemetlik sözleşmesi, taşımacılık ilişkisi vb.) başka bir firma tarafından kullanılması mümkün değildir.
             (3) Beyanname veya özet beyan BİLGE Sistemi üzerinde kapatıldığında, götürü teminat tutarında herhangi bir düşüm yapılmaz.
             (4) Götürü teminatın BİLGE sistemine tanıtılmasının ardından, götürü teminat sisteminden faydalanmaya başlanmadan önce BİLGE sistemine dahil olan gümrük idarelerine verilmiş olan teminatların yükümlüsüne iadesi mümkündür.
            
             Diğer hükümler
             MADDE 8 –  (1) Götürü teminat sisteminden yararlananlar tarafından bu tebliğde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya gümrük mevzuatının ihlal edilmesi durumunda, aşağıdaki şekilde işlem yapılır.
             a) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde teminat yeni bir teminat ile değiştirilir.
             b) Götürü teminat sisteminden yararlanan yükümlünün, bu sistemden yararlanma şartlarından birini kaybetmesi halinde, götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı iptal edilir.
             c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen, götürü teminattan yararlanma hakkını etkileyecek nitelikteki bilgilerde eksikliğin sonradan tespiti halinde, ilk tespitte yükümlü 6 ay süre ile bu haktan yararlandırılmaz. Ayrıca yükümlü hakkında Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır. İkinci tespitte ise yükümlünün götürü teminattan yararlanma hakkı iptal edilir.
             d) Herhangi bir yükümlülük doğması halinde, bu alacak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesine göre teminattan karşılanır. Teminatın alacağı karşılayamaması durumunda, kalan miktar için zamanaşımı hususu da dikkate alınarak geciktirilmeksizin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesine göre tahsilata başlanır. Ayrıca yükümlünün götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı iptal edilir.
             e) Yükümlü tarafından süresi içerisinde teminatın güncellenmesi için başvuruda bulunulmaması durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uygulanır ve teminat güncelleştirilene kadar götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınır.
             f) Süresi içerisinde başvurulmuş olsa dahi, güncelleme işlemleri için gerekli belgelerin, teminatın bir yıllık süresinin (AVRO türünden üst limitte verilen teminatlar için iki yıllık sürenin) dolmasına kadar tamamlanması gerekmektedir. (Örneğin, 1/12/2007 tarihli bir teminat mektubu ibraz edilmesi durumunda, ilk güncelleme için 1/11/2008 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ibraz edilen belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde eksikliklerin de 1/12/2008 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. 1/12/2007 tarihli teminat mektubunun AVRO türünden üst limitte olması halinde ise ilk güncelleme için 1/11/2009 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ibraz edilen belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksikliklerin 1/12/2009 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.) Güncelleme işlemleri için ibraz edilmesi gereken belgelerin belirtilen sürelerde tamamlanmaması halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uygulanır ve teminat güncelleştirilene kadar götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınır.
             g) Götürü teminat sisteminden faydalanan yükümlünün vergi numarasının değişip değişmediğine bakılmaksızın herhangi bir sebeple unvanının değişmesi halinde teminat yeni bir teminat ile değiştirilir. Unvan değişikliğine ilişkin belgelerin Müsteşarlık evrak kaydına giriş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yeni bir teminat ibraz edilmemesi halinde götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınarak Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uygulanır.
             h) Yükümlünün götürü teminattan faydalanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminattan faydalanma hakkı iptal edilir.
             (2) Herhangi bir nedenle, götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı tamamen ortadan kalkan yükümlünün, 7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki teminatlı gümrük işlemleri dahil, teminatlı gümrük işlemleri teminata bağlandıktan sonra götürü teminat kapsamında verilen teminat mektubu iade edilir.
             (3) Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin yenilenememesi, süresi içerisinde güncelleme başvurusunda bulunulmaması, güncelleme işlemleri için gerekli belgelerin zamanında tamamlanmaması gibi sebeplerle götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınanların, teminatın bir yıllık süresinin dolmasından itibaren 3 ay içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri tamamlamaması (yeni Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin ibraz edilmemesi, güncelleme işlemleri için gerekli belgelerin verilmemesi veya tamamlanmaması vb.) halinde götürü teminattan yararlanma hakkı iptal edilir ve teminatı, götürü teminat kapsamında gerçekleştirilen ve yükümlülüğü devam eden işlemler için ilgili gümrüğe yeniden teminat verme işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilir. Bu kapsamda götürü teminattan yararlanma hakkı kaldırılanlar, götürü teminatın iptal işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle götürü teminat sisteminden yararlandırılmaz.
             (4) Teminat mektuplarının iade işlemleri, buna ait bildirim yazısı ve daha önce firmaya gönderilmiş olan ayniyat alındıları ile başvurulmak kaydıyla, mektupların muhafaza edildiği Ankara Gümrük Muhasebe Birimince yapılır.
             (5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen cezanın uygulanmasında, birinci tespit ile ikinci tespit arasında 5 yıllık bir zaman aralığı göz önünde bulundurulur.
          
             Yetki
             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.
            
             Yürürlükten kaldırılan hükümler
             MADDE 10 – (1) 24/1/2004 tarih ve 25356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
            
           GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde, 21/9/2004 tarih ve 25590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce kabul edilen süreli teminat mektuplarının değiştirilmesi amacıyla Gümrük Müsteşarlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuruda bulunulmaması halinde yükümlünün götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınır ve hakkında Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır.
            
             Yürürlük
             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girer.
            
             Yürütme
             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-1
 
BİR ÖNCEKİ YILDA TEMİNAT KONUSU OLAN GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ
İŞLEM VEYA KULLANIMLARA AİT GÜMRÜK BEYANNAMELERİ İLE
TEMİNAT KONUSU TOPLAM DEĞERİ GÖSTERİR TABLO
 
 
Sıra No
Beyanname Tarihi
ve Sayısı
Ait Olduğu
Gümrük Rejimi
Tescil Edilen
Gümrük İdaresi
Teminat Konusu
Toplam Değer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
EK-2
 
BANKA TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
 
 
T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
ANKARA
 
Gümrük Müsteşarlığında yapılan götürü teminat konusu her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ……………………………………………’dan tahsili gereken ………..……………… (yazıyla.......................................................................) AVRO/YTL’ni gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminatı veren .................................................................’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
 
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.


[ Ekleyen  (admin) | 06.05.2008 09:58:45 | : ]
           

 

Üyelik
Kullanıcı : 
Şifre : 
Hatırla :   

  
 
Staj-Sinav

2018 Yılı Sınav Takvimi hk.


2018 Yılı Hesap Numaraları ve bedeller hk.


Staja Giriş Sınavı İlk Başvuru işlemleri


Staja Giriş Sınavı Tekrar Başvuru işlemleri


 
Saat
 
Hava Durumu
Bolu
BOLU
 
Yerel reklam
 
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
-- Arti Bilgisayar --
Bu sayfa: 0,33 saniyede yorumlandı.